Red velvet cooking | Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov vám vysvetlia ako budú vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete spracúvane a chránené a aké sú v tejto súvislosti vaše možnosti.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vlastník a spracovateľ údajov 

  • redvelvetcooking.com
  • Kontakt: redvelvetcooking@gmail.com

V prípade alebo nejasnosti, nás kedykoľvek kontaktujte na adrese uvedenej vyššie.

Všetky procesy spracúvania osobných údajov používateľov sú nastavené tak, aby boli v súlade s aktuálnou právnou normou, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Podobne ako iné štandardné internetové stránky, aj my zhromažďujeme rôzne technické informácie návštevníkov, ktoré sa zaznamenávajú prostredníctvom rôznych nástrojov, napríklad cookies (viac o cookies v sekcii “súbory cookies”).

Aké informácie spracúvame?

ide najmä o:

  • prehliadač, ktorý návštevník používa
  • internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na náš web
  • operačný systém zariadenia používateľa (počítača, tabletu, mobilu a pod.)
  • unikátnu IP adresu zariadenia, ktoré používateľ použil na prístup na našu stránku
  • e-mailový kontakt v prípade osobnej e-mailovej komunikácie

Ďalšie údaje, ktoré môžete, ale nemusíte poskytnúť zverejnením na internetovej stránke v sekcii komentárov môžu mať charakter osobného údaju, ide predovšetkým o meno a e-mailovú adresu. V tomto prípade nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov, ktoré sa rozhodnete zverejniť na internetovej stránke.

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko a e-mailový kontakt). Osobné údaje používateľov spracúvame výlučne na poskytovanie informácií o našom obsahu v súlade s predchádzajúcim súhlasom zo strany používateľa. Dodržiavame zásadu minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovenú v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, tzv. citlivé osobné údaje.

Prevádzkovateľ spracúva súbory cookie a IP adresy na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu web stránok.

Prevádzkovateľ sa pri spracovaní poskytnutých osobných údajov riadi článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely a článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa).

Získavanie, poskytovanie a uchovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ  získava osobné údaje výlučne od používateľa, nezískava ich od tretích strán.
Prevádzkovateľ chráni osobné údaje používateľa, nesprístupňuje a neposkytuje tretím stranám.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje používateľa po dobu existencie webovej stránky redvelvetcooking.com. Po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje osobné údaje používateľa vymazať.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Získané údaje používame na zlepšovanie kvality obsahu prevádzkovateľa. Údaje, ktoré nám poskytnete, nám pomáhajú lepšie pochopiť vaše záujmy a prispôsobiť im tak náš obsah. Získané údaje a spätnú väzbu môžeme použiť, aby sme pochopili, ako používatelia využívajú informácie a zdroje poskytované na našich stránkach. Tieto informácie nezdieľame s externými stranami okrem rozsahu potrebného na poskytnutie služby. Na propagáciu, prieskum, štatistiky alebo inú funkciu stránok v súlade s udeleným súhlasom používateľa.

Prevádzkovateľ má povinnosť zabezpečiť ochranu poskytnutých osobných údajov.
Prevádzkovateľ má právo poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch oprávneným orgánom v prípade porušenia právnych noriem Slovenskej republiky alebo štátu, v ktorom sa používateľ nachádza.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť a platnosť informácií a zdrojov tretích strán. Uvedené informácie sú výlučne informatívne a boli platné v momente publikovania na stránke prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ má právo prerušiť poskytovanie svojich služieb, a to na dobu určitú, neurčitú aj navždy. Rovnako má prevádzkovateľ právo kedykoľvek, aj bez predchádzajúceho upozornenia, odstaviť server bez bližšieho špecifikovania dôvodov.

Práva a povinnosti používateľa

Používateľ má právo využívať služby prevádzkovateľa, má právo kontaktovať ho a poskytnúť mu osobné údaje. Zároveň má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov odvolať. Rovnako má používateľ právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, na ich zmenu, doplnenie a vymazanie.
Používateľ je povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, rovnako aj právne normy Slovenskej republiky.
Používateľ má právo využívať informácie poskytnuté prevádzkovateľom na svoje súkromné potreby a šíriť tento obsah na nekomerčné použitie aj bez súhlasu prevádzkovateľa s uvedením zdroja, vrátane spätného odkazu na stránku www.redvelvetcooking.com.
Akékoľvek šírenie obsahu prevádzkovateľa  (textového aj vizuálneho) na komerčné použitie v médiách alebo na webových stránkach tretích strán je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané. Výnimkou je zdieľanie obsahu prevádzkovateľa na sociálnych sieťach tretích strán s uvedením zdroja, vrátane spätného odkazu na stránku www.redvelvetcooking.com

SÚBORY COOKIE

S cieľom zabezpečiť správne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory cookie je možné vo vašom prehliadači zablokovať, no môže to viesť k zastaveniu fungovania niektorých funkcií na internete.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Používanie Cookies a tretie strany

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu web stránok.

Prevádzkovateľ využíva službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google Inc., vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google Inc.

Prevádzkovateľ využíva pluginy sociálnej siete facebook.com a instagram.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc. Po otvorení stránky prevádzkovateľa s integrovaným pluginom sociálnej siete spoločnosti Facebook, bude nadviazané spojenie so servermi siete spoločnosti Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky prevádzkovateľa ste navštívili. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Facebook.

 

 

Scroll to top